Personlig
bestyrelsesforsikring

Den personlige bestyrelsesforsikring, Board Assure, dækker dit personlige bestyrelsesansvar, krav på op til kr. 5 mio. pr. skade samt sagsomkostninger.

 • Ingen selvrisiko
 • Dækker bøder
 • Kr. 5 mio. dækning
 • Europæisk dækning
 • Gratis support
 • Dækker alle poster

Få tilsendt mere information

Modtag materiale på mail
  Hvad dækker
  bestyrelsesforsikringen?

  Den personlige bestyrelsesforsikring, Board Assure, dækker dit personlige bestyrelsesansvar.

  Forsikringen dækker krav på op til kr. 5 mio. og sagsomkostninger dækkes også inden for forsikringssummen.

  Den personlige bestyrelsesforsikring dækker et ubegrænset antal bestyrelsesposter i selskaber med hjemsted i EU. Bestyrelsesforsikringen dækker i øvrigt krav rejst i det meste af verden.

  Vi er genforsikret i et anerkendt Lloyds-syndikat i London med A+ credit rating.

  Ikon til bestyrelsesforsikring

  icon
  BOARD ASSURE

  Forstå behovet for en personlig bestyrelsesforsikring på 2 min.

  Mange er ikke klar over behovet for at tegne en personlig forsikring. I videoen forklarer vi, hvorfor du bør tegne en personlig forsikring – også selvom du er forsikret i virksomheden.

  Bestil materiale
  Brian Mikkelsen

  Brian Mikkelsen

  Adm. direktør, Dansk Erhverv

  OM BOARD ASSURE

  Jeg har tegnet en bestyrelsesforsikring, da den dækker de udfordringer, jeg som bestyrelsesmedlem kan stå overfor. Samtidig er den genforsikret hos Lloyds med en A+ rating”

  Frederik M. Braun (Direktør, Microsoft)
  Frederik M. Braun (Direktør, Microsoft)

  Frederik M. Braun

  Direktør, Microsoft

  OM BOARD CERTIFICATE

  Flot, professionelt og veltilrettelagt uddannelse, hvor underviserne havde et meget højt niveau. Et stærkt fundament for ethvert bestyrelsesmedlem”

  Frederik M. Braun (Direktør, Microsoft)
  Lisa Pontoppidan (Professionelt bestyrelsesmedlem)

  Lisa Pontoppidan

  Professionelt bestyrelsesmedlem

  OM BOARD CERTIFICATE

  “Jeg har valgt at tage et Board Certificate, da det er et intensivt forløb på 3 dage – med fokus på praktisk bestyrelsesarbejde og undervisere på topniveau”

  Frederik M. Braun (Direktør, Microsoft)
  Lars Christian Brask

  Lars-Christian Brask

  Professionel bestyrelsesformand

  OM BOARD FORUM

  I Board Forum mødes vi for at blive klogere på de seneste tendenser og udvikling i bestyrelseslokalerne. Vi går fra et møde i Board Forum med større indsigt end da vi kom”

  Frederik M. Braun (Direktør, Microsoft)
  BOARD ASSURE

  Forstå direktions- og bestyrelses-ansvarsforsikring på 5 minutter

  I videoen gennemgår Christina Steen, Partner og advokat i Horten, begreber i direktions- og bestyrelsesansvarsforsikringer som claims made-police, forsikringssum og erstatning ved konkurser.

  Bestil materiale

  Bestyrelsesansvar er det ansvar, du kan ifalde som bestyrelsesmedlem under udførelsen af bestyrelsesarbejdet, hvis dine handlinger eller undladelser påfører nogen et tab.

  Du kan blive erstatningsansvarlig, hvis du forsømmer dine pligter, begår fejl, undlader at handle, eller dine handlinger på anden måde påfører nogen et tab.

  Du behøver ikke handle uansvarligt eller uagtsomt for at blive ansvarlig. Simple forglemmelser, fejl og handlinger i god tro, som medfører et utilsigtet resultat, kan også medføre ansvar.

  Du skal vælge en bestyrelsesforsikring, fordi dit bestyrelsesansvar er personligt og ubegrænset, og du hæfter med din personlige formue, herunder fællesformue.

  Bestyrelsens pligter bliver flere og flere, og forventningerne til dine kompetencer som bestyrelsesmedlem stiger hele tiden. Der er en stigende tendens til, at der rejses krav mod bestyrelsesmedlemmer.

  Vi anbefaler, at du tegner en bestyrelsesforsikring og afdækker risikoen for ansvar og giver dig selv og din familie økonomisk tryghed samt sikrer din adgang til eksperthjælp i tilfælde af krav.

  Den personlige bestyrelsesforsikring dækker dit bestyrelsesansvar i et ubegrænset antal bestyrelsesposter. Du er således personligt forsikret for dit bestyrelsesansvar uafhængigt af antal poster og øvrige bestyrelsesmedlemmer.

  Vi anbefaler, at du afdækker dit bestyrelsesansvar med en personlig bestyrelsesforsikring, da mange bestyrelser ikke er forsikrede eller ordentligt forsikrede via en kollektiv ledelsesforsikring.

  Du vil også med en personlig bestyrelsesforsikring have fuld kontrol over din personlige risiko, og du vil således ikke komme i klemme ved mangelfulde kollektive ledelsesforsikringer.

  Personlig bestyrelsesforsikring

  Interessen for bestyrelsesarbejde har aldrig været større, og der bliver besat flere og flere bestyrelsesposter. Mange bestyrelsesmedlemmer er dog ikke klar over, hvordan de er dækket, hvis virksomheden enten bliver sagsøgt eller lider tab. Mange virksomheder har ikke tegnet en kollektiv bestyrelsesforsikring, hvilket gør det nødvendigt for det enkelte bestyrelsesmedlem at tegne en personlig bestyrelsesforsikring.

  Selv hvis virksomhederne har kollektive bestyrelsesforsikringer, vil bestyrelsesmedlemmet stå stærkest med en personlig bestyrelsesforsikring, hvor den enkelte selv har kontrollen med sin personlige risk management.

  For at sikre størst mulig soliditet bag bestyrelsesforsikringen er den placeret i et anerkendt Lloyds-syndikat med A+ credit rating i London.

  Bestyrelsesforsikring med fordele

  • Personlig forsikring
  • Ubegrænset antal bestyrelsesposter
  • Europæisk dækning
  • Dækker op til kr. 5 mio.
  • Dækker bøder
  • Dækker juridisk bistand
  • Ingen selvrisiko

  Hvad dækker bestyrelsesforsikringen?

  En personlig bestyrelsesforsikring gennem Board Company, dækker krav op til kr. 5 mio. og sagsomkostninger dækkes inden for forsikringsummen.

  Bestyrelsesforsikringen gælder for bestyrelsesposter i selskaber med hjemsted i EU, Schweiz og Norge og dækker krav rejst i hele verden, dog med undtagelse af USA og Canada eller under anvendelse af disse landes lovgivning.

  Der ydes gratis support i situationer med risiko for bestyrelsesansvar, herunder ved trusler om krav, myndighedsudøvelse, corporate governance-forhold, økonomiske problemer i virksomheden samt likviditetskrise eller andre forhold, som kan medføre ansvar for sikrede.

  Hvornår dækker bestyrelsesforsikringen ikke?

  Det er vigtigt at vide, hvornår du ikke er dækket af din personlige bestyrelsesansvarsforsikring.

  En personlig bestyrelsesansvarsforsikring, købt gennem Board Company, er en gennemskuelig forsikring, og det er derfor vigtigt for os, at vores kunder ved, hvornår de er dækket, og hvornår de ikke er dækket. Vi lægger derfor ikke skjul på, hvilke situationer din personlige bestyrelsesansvarsforsikring ikke dækker.

  Bestyrelsesforsikringen dækker ikke:

  • Krav, der udspringer af, at sikrede faktisk har opnået uberettiget personlig vinding.
  • Krav, der skyldes sikredes forsætlige skadeforvoldelse eller retsbrud.
  • Krav, der skyldes eller baseres på ansvarspådragende handling eller undladelse begået forud for den første ikrafttrædelsesdato.
  • Krav, der skyldes eller relaterer sig til faktiske eller påståede forhold, der har været anmeldt til en tidligere forsikringsgiver som omstændigheder, der vil kunne give anledning til krav.
  • Krav om betaling af afgifter og skatter. Ligeledes dækkes ikke andre forhold, som ikke er forsikringsbare i henhold til gældende ret, medmindre kravet er omfattet af udvidelsen i pkt. 5.4.
  • Krav i forbindelse med prospektansvar eller krav vedrørende bestyrelsesposter i selskaber, hvis aktier eller værdipapirer er børsnoterede, finansielle institutioner, herunder ethvert selskab omfattet af lov om finansiel virksomhed eller tilsvarende lovgivning i andre lande, investeringsselskaber, investeringsfonde, investeringsforeninger, professionelle sportsklubber, ejendomsselskaber (bortset fra koncerninterne ejendomsselskaber), ejendomsudviklingsselskaber og andre tilsvarende investeringsselskaber.
  • Selskaber med domicil uden for EU, Schweiz og Norge.
  • Krav rejst i USA eller Canada eller under anvendelse af disse landes lovgivning om erstatningsansvar.
  • Ansvar, en person ifalder i egenskab af direktør.
  • Skader ud over forsikringssummen, også selvom flere sikrede sagsøges.
  • Krav rejst uden for forsikringsperioden.
  • Bestyrelses- og ledelsesposter i:
   – Børsnoterede selskaber
   – Finansielle institutioner
   – Investeringsselskaber
   – Professionelle sportsklubber
   – Ejendoms- og udviklingsselskaber
   – Luftfartsselskaber
   – Selskaber i olie- og gasindustrien
   – Selskaber i Shippingindustrien
   – Pharma- og biotechselskaber
   – Hoteller og restauranter

  Spørgsmål og svar om bestyrelsesforsikring

  For yderligere spørgsmål, råd eller vejledning, kontakt os venligst på
  telefon: +45 7120 0000

  Om risikoen

  Hvad er bestyrelsesansvar?

  Som bestyrelsesmedlem påtager du dig en række opgaver/pligter for det selskab, du sidder i bestyrelsen for.

  Som udgangspunkt hæfter et selskab med sin egen kapital for sin aktivitet og sit ansvar. I det omfang der kan statueres ansvarsgennembrud fra selskabet og op til bestyrelsen, som handler på vegne af selskabet, kan bestyrelsesmedlemmerne blive ansvarlige.

  Bestyrelsesansvar er det ansvar, du kan ifalde som bestyrelsesmedlem under udførelsen af bestyrelsesarbejdet, hvis dine handlinger eller undladelser påfører nogen et tab.

  Hvordan bliver jeg ansvarlig?

  Du kan blive erstatningsansvarlig, hvis du forsømmer dine pligter, begår fejl, undlader at handle, eller dine handlinger på anden måde påfører nogen et tab.

  Du behøver ikke handle uansvarligt eller uagtsomt for at blive ansvarlig. Simple forglemmelser, fejl og handlinger i god tro, som medfører et utilsigtet resultat, kan også medføre ansvar.

  Hvordan påvirker ansvaret mig og min familie?

  Bestyrelsesansvaret er personligt og ubegrænset.

  Det betyder, at du som bestyrelsesmedlem hæfter med din personlige formue, herunder fællesformue.

  Dit bestyrelsesansvar kan således påvirke din familie og din økonomi, f.eks. ved at måtte flytte til et mindre hus eller sælge sommerhuset for at skaffe kapital til at betale et eventuelt erstatningsansvar.

  Hvordan kan jeg begrænse risikoen?

  Det honorar, du modtager for at sidde i en bestyrelse, er ofte relativt beskedent i forhold til den risiko, du udsætter dig og din familie for.

  Du kan afdække risikoen ved at købe en bestyrelsesansvarsforsikring.

  Hvorfor købe forsikringen?

  For at afdække risikoen for ansvar og give dig og din familie tryghed og for at sikre din adgang til eksperthjælp i tilfælde af krav.

  Jeg har været bestyrelsesmedlem i mange år uden forsikring - hvorfor købe forsikring nu?

  Fordi bestyrelsens pligter bliver flere og flere, og forventningerne til dine kompetencer som bestyrelsesmedlem hele tiden stiger.

  Der er en stigende tendens til, at der rejses krav mod bestyrelsesmedlemmer.

  Hvilke opgaver/pligter har jeg som bestyrelsesmedlem?

  Bestyrelsens opgaver er bl.a. anført i selskabslovens § 115 og omfatter:

  • at varetage den overordnede og strategiske ledelse af selskabet,
  • at sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed, herunder at påse at:
   • bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter kapitalselskabets forhold er tilfredsstillende,
   • der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller,
   • bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om kapitalselskabets finansielle forhold,
   • direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer og
   • kapitalselskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde kapitalselskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og kapitalselskabet er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

  Hvem kan rejse krav?

  Enhver der har lidt et økonomisk tab som følge af bestyrelsens fejl eller forsømmelser, f.eks. selskabet selv, selskabets ejere, selskabets kreditorer og andre tredjemænd.

  Typiske årsager til krav

  • Optagelse af lån eller kreditkøb sent op til en konkurs,
  • Aflæggelse af misvisende eller fejlagtige regnskaber,
  • Manglende sikring af selskabets likviditet eller kapitalberedskab,
  • Manglende tilsyn med direktionen,
  • Uregelmæssigheder i den daglige ledelse,

  Andre spørgsmål

  Kan jeg købe en forsikring for min(e) bestyrelsespost(er) i selskab(er) uden for Europa?

  Ja. Du er altid velkommen til at kontakte Board Company for at få tilbud på forsikringsdækning til dine bestyrelsesposter i selskaber uden for Europa.

  Kan flere bestyrelsesmedlemmer i samme bestyrelse købe forsikringen hver for sig?

  Ja. Forsikringsselskabets samlede hæftelse er dog begrænset til DKK 5.000.000 per skade.

  Har jeres bestyrelse behov for højere forsikringssum, bør I købe en større forsikring for virksomheden.

  Kan jeg købe denne forsikring, hvis min bestyrelse allerede har en forsikring?

  Ja. Dobbeltforsikring er reguleret af forsikringsbetingelserne.

  Kan jeg købe forsikring for tidligere fejl og forsømmelser?

  Nej, forsikringen omfatter alene handlinger begået efter første ikrafttrædelsesdato.

  Dækker forsikringen krav ud i al fremtid?

  Nej. Forsikringen er en ”krav rejst”-kontrakt, dvs. at forsikringen alene dækker krav, som rejses i forsikringsperioden.

  Ophører forsikringen, bortfalder dækningen også for tidligere forsømmelser.

  Kan jeg købe denne forsikring, hvis jeg er advokat, revisor eller anden professionel rådgiver?

  Ja. Forsikringen dækker dog alene dit ansvar i egenskab af bestyrelsesmedlem og ikke dit ansvar i egenskab af advokat eller anden rådgiver.

  Har jeg fortrydelsesret?

  Ja, 14 dages fortrydelsesret fra købet gældende fra den dag, hvor policen oprettes, jf. forbrugeraftaleloven.

  Har jeg fradragsret for præmien?

  Ja, normalt.

  Skal jeg aktivt forny forsikringen?

  Nej. Forsikringen fornyes automatisk, medmindre den siges op.

  Kan jeg opsige forsikringen?

  Ja, med 30 dages varsel til hovedforfald.

  Bliver præmien reguleret?

  Præmieregulering varsles med minimum 30 dage.

  Hvad skal jeg gøre, hvis jeg tror, at der er et krav på vej?

  Ringe til Board Company’s Hotline, tlf. +45 33 38 13 38.

  Så hjælper RiskPoint med, hvordan du bør forholde dig.

  Bestyrelsesansvarsforsikringen

  Hvad er unikt ved Board Company's bestyrelsesansvarsforsikring?

  Normalt dækker en bestyrelsesansvarsforsikring hele ledelsen i den organisation eller virksomhed, som forsikringen er tegnet til.
  Denne forsikring dækker dig personligt uanset hvilke og hvor mange virksomheder, du sidder i bestyrelsen for.

  Hvad dækker forsikringen?

  • Erstatning
  • Forlig
  • Forsvarsomkostninger
  • Processen med at håndtere krav
  • Adgang til gratis hotline support hvor du kan få svar på spørgsmål i situationer, hvor der er risiko for ansvar
  • Bøder med op til DKK 100.000

  Hvad dækker forsikringen ikke?

  • Bestyrelsesposter i selskaber med hjemsted uden for EU, Schweiz og Norge
  • Uberettiget personlig vinding
  • Forsætlige/strafbare handlinger
  • Ansvarspådragende handlinger og undladelser begået før policens ikrafttrædelsesdato
  • Bøder og skatter
  • Bestyrelsesposter i selskaber som er
   • børsnoterede
   • finansielle institutioner
   • investeringsselskaber, fonde, foreninger
   • professionelle sportsklubber
   • ejendomsselskaber, ejendomsudviklingsselskaber
   • luftfartsselskaber
   • i olie- og gasindustrien
   • i shippingindustrien
   • pharma- og biotechselskaber
   • hoteller og restauranter

  Hvad er forsikringssummen?

  DKK 5.000.000 per skade og i alt for policen.

  Er der en selvrisiko?

  Nej. Der er ingen selvrisiko.

  Hvilke bøder er dækket?

  Bøder, som er et resultat af hændelige og/eller simpelt uagtsomme handlinger eller undladelser, er dækket under policen.

  Hvilke bøder er ikke dækket?

  Bøder, som er et resultat af forsætlige handlinger eller undladelser, er ikke dækket under policen.

  Dækker policen krav, der rejses i EU?

  Ja. Forsikringen dækker krav, der rejses i hele verden undtagen USA og Canada.

  Hvilke lande hører under EU?

  • Belgien
  • Bulgarien
  • Cypern
  • Danmark
  • Estland
  • Finland
  • Frankrig
  • Grækenland
  • Holland
  • Irland
  • Italien
  • Kroatien
  • Letland
  • Litauen
  • Luxembourg
  • Malta
  • Polen
  • Portugal
  • Rumænien
  • Slovakiet
  • Slovenien
  • Spanien
  • Storbritannien
  • Sverige
  • Tjekkiet
  • Tyskland
  • Ungarn
  • Østrig

  Hvilken lovgivning regulerer forsikringen?

  Dansk lov, herunder Forsikringsaftaleloven.

  Hvad dækker
  bestyrelsesforsikringen?

  Board Company A/S lægger vægt på, at du ved præcis, hvad din forsikring dækker og på hvilke vilkår. Nedenfor kan du læse de fulde forsikringsbetingelser for en personlig bestyrelsesforsikring.

  1. Sikrede

  1.1

  Sikrede under forsikringen er forsikringstager, jf. policens pkt. 1.

  2. Forsikringens omfang

  2.1

  Forsikringsselskabet betaler – på vegne af sikrede – enhver erstatning for formuetab som følge af personligt bestyrelsesansvar, herunder personligt ansvar for selskabets gæld, som er en følge af krav, hvorved forstås:

  Ethvert søgsmål eller retsskridt fremsat mod sikrede med påstand om erstatning

  ii Enhver skriftlig meddelelse om, at nogen har til hensigt at holde sikrede ansvarlig for formuetab

  iii En strafferetlig sigtelse mod sikrede

  iv Krav fra ansatte som følge af faktisk eller påstået chikane, diskrimination, forskelsbehandling eller lignende, herunder manglende vedtagelse eller fejlagtig gennemførelse af personalepolitik eller procedurer

  v En administrativ eller offentlig procedure rettet mod sikrede, civilretlig, strafferetlig, administrativ eller offentlig undersøgelse, granskning eller efterforskning af den sikrede, når sikrede skriftligt er identificeret af en undersøgende myndighed som værende genstand for en procedure for en påstået ansvarspådragende handling eller undladelse i sikredes egenskab af bestyrelsesmedlem i en erhvervsdrivende fond, andelsselskab, selvejende institution, aktieselskab (A/S), anpartsselskab (ApS), europæisk selskab (SE) eller andet erhvervsdrivende selskab med tilsvarende selskabsform med begrænset hæftelse, der har hjemsted inden for Europa.

  2.2

  Forsikringen betaler rimelige sagsomkostninger til sikredes forsvar, forudsat de er afholdt med forsikringsselskabets forudgående godkendelse. Omkostningerne betales på vegne af sikrede, efterhånden som de påløber.

  3. Forsikringsperioden

  3.1

  Forsikringen dækker krav, der første gang rejses mod sikrede i forsikringsperioden, jf. pkt. 2 på policen.

  3.2

  Krav anses som rejst, når sikrede modtager første skriftlige henvendelse herom.

  3.3

  Krav, som er rejst mod sikrede i forsikringsperioden, men som anmeldes senere end 12 måneder efter forsikringsperiodens udløb, dækkes ikke.

  3.4

  Endvidere dækker forsikringen krav rejst efter forsikringsperioden, når det udspringer af omstændigheder, der ville kunne give anledning til krav dækket under forsikringen, jf. betingelsernes pkt. 10.3, såfremt sådanne omstændigheder anmeldes inden for forsikringsperioden, jf. pkt. 2 på policen, med detaljerede oplysninger om grundlaget for erstatningsansvaret.

  4. Geografisk område

  4.1

  Forsikringen dækker krav rejst i hele verden, undtagen krav rejst i USA eller Canada eller under anvendelse af disse landes lovgivning om erstatningsansvar.

  5. Dækningsudvidelser

  5.1

  Forsikringens øvrige vilkår og undtagelser gælder for nedenstående udvidelser.

  5.2

  Gratis support

  5.2.1

  RiskPoint A/S yder sikrede gratis support i situationer med risiko for bestyrelsesansvar, herunder ved trusler om krav, myndighedsudøvelse, corporate governance-forhold, økonomiske problemer i virksomheden såsom likviditetskrise eller andre forhold, som kan medføre ansvar for sikrede. Denne support indbefatter telefonisk support inden for rimelige grænser i tilfælde, hvor der endnu ikke er indtrådt en forsikringsbegivenhed.

  Hotline: RiskPoint A/S
  Tlf. +45 3338 1330.

  5.3

  Udvidet opdagelsesperiode: krav rejst efter forsikringsperiodens udløb.

  5.3.1

  Såfremt forsikringsselskabet ikke tilbyder, at forsikringen kan fornyes, skal forsikringstageren – ved betaling af 75 % af den i pkt. 3 på policen fastsatte præmie – have ret til en udvidet opdagelsesperiode på 12 måneder.

  5.3.2

  Ved køb af udvidet opdagelsesperiode forlænges forsikringsperioden med 12 måneder. I denne udvidede opdagelsesperiode kan sikrede jf. betingelsernes pkt. 10.3. anmelde krav eller omstændigheder, der er baseret på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået forud for den oprindelige forsikringsperiodes ophør, jf. pkt. 2 på policen. Forlængelsen medfører ingen fornyet eller forhøjet forsikringssum.

  5.4

  Bøder

  5.4.1

  Forsikringen er udvidet til at dække bøder pålagt den sikrede som følge af en administrativ eller offentlig undersøgelse, granskning eller efterforskning iværksat af en offentlig myndighed i forbindelse med dennes undersøgelse af forhold i en virksomhed, hvor sikrede er bestyrelsesmedlem, medmindre:

  Bøden er pålagt i forbindelse med sikredes forsætlige skadeforvoldelse eller retsbrud; eller

  ii Bøden er af strafferetlig karakter; eller

  iii Bøden ikke er forsikringsbar: (1) under anvendelse af den lovgivning, policen er underlagt eller (2) i den jurisdiktion eller under anvendelse af lovgivningen i det land/stat, hvor bøden er pålagt; eller

  iv Bøden er pålagt i forbindelse med nogen form for overtrædelse af skatteretlige regler eller regulering.

  5.4.2

  Den samlede forsikringssum til rådighed for alle bøder pålagt alle sikrede under denne udvidelse er begrænset til en undersum på DKK 100.000

  5.4.3

  Uanset ovenstående skal denne udvidelse ikke omfatte bøder pålagt i eller under anvendelse af lovgivningen i USA.

  6. Undtagelser: Forsikringen dækker ikke

  6.1

  Krav, der udspringer af, at sikrede faktisk har opnået uberettiget personlig vinding.

  6.2

  Krav, der skyldes sikredes forsætlige skadeforvoldelse eller retsbrud.

  6.3

  Krav, der skyldes eller baseres på ansvarspådragende handling eller undladelse begået forud for den retroaktive dato, jf. pkt. 2c. i policen.

  6.4

  Krav, der skyldes eller relaterer sig til faktiske eller påståede forhold, der har været anmeldt til en tidligere forsikringsgiver som omstændigheder, der vil kunne give anledning til krav.

  6.5

  Krav om betaling af bøder, afgifter og skatter. Ligeledes dækkes ikke andre forhold, som ikke er forsikringsbare i henhold til gældende ret, medmindre kravet er omfattet af udvidelsen i pkt. 5.4.

  6.6

  Krav i forbindelse med prospektansvar eller krav vedrørende poster i selskaber, hvis aktier eller værdipapirer er børsnoterede, finansielle institutioner, herunder ethvert selskab omfattet af lov om finansiel virksomhed eller tilsvarende lovgivning i andre lande, investeringsselskaber, investeringsfonde, investeringsforeninger, professionelle sportsklubber, ejendomsselskaber (bortset fra koncerninterne ejendomsselskaber), ejendomsudviklingsselskaber og andre tilsvarende investeringsselskaber, luftfartsselskaber, selskaber i olie- og gasindustrien, shipping-selskaber, pharma og biotech selskaber, hoteller og restauranter.

  7. Forsikringssum

  7.1

  Forsikringssummen er den højeste grænse for forsikringsselskabets forpligtelse for samtlige krav, som er rejst mod sikrede under denne police.

  7.2

  For alle dækninger og udvidelser gælder, at dækningen gives inden for forsikringssummen og ikke i tillæg hertil.

  7.3

  Sagsomkostninger dækkes fuldt ud inden for forsikringssummen. Forsikringssummen, jf. pkt. 5 i policen er forsikringsselskabets maksimale hæftelse under policen, og forsikringsselskabet kan frigøre sig for ethvert ansvar mod betaling af forsikringssummen.

  8. Selvrisiko

  8.1

  Der gælder ingen selvrisiko for forsikringen.

  8. Selvrisiko

  8.1

  Der gælder ingen selvrisiko for forsikringen.

  9. Serieskadeklausul

  9.1

  Hvis én eller flere relaterede, gentagne eller ensartede ansvarspådragende handlinger eller undladelser bevirker, at der fremføres flere krav mod sikrede, anses samtlige sådanne krav for rejst på det tidspunkt, hvor det første af disse krav rejses. Alle sådanne krav anses under forsikringen for ét krav.

  10. Anmeldelse af skader

  10.1

  Når sikrede får kendskab til, at der er rejst krav mod sikrede, skal der snarest muligt indgives skriftlig anmeldelse til forsikringsselskabet.

  10.2

  Krav, der anmeldes senere end 12 måneder efter udløbet af forsikringsperioden eller den udvidede opdagelsesperiode, dækkes ikke.

  10.3

  Såfremt sikrede i forsikringsperioden eller den udvidede opdagelsesperiode bliver opmærksom på omstændigheder, som med rimelighed kan forventes at give anledning til, at der rejses krav mod sikrede, og giver skriftlig anmeldelse til forsikringsselskabet om omstændighederne og årsagerne til at forvente et sådant krav med detaljeret information om grundlaget for erstatningspligten, anses ethvert krav, der efterfølgende rejses mod sikrede og anmeldes til forsikringsselskabet, og som kan tilskrives sådanne omstændigheder, for at være rejst samtidig med at meddelelsen om, at sådanne forventede krav blev givet.

  11. Behandling af skader

  11.1

  Forsikringsselskabet har ret og pligt til at forsvare sikrede mod krav.

  11.2

  Sikrede er forpligtet til at yde enhver bistand til sagens oplysning og afslutning.

  11.3

  Såfremt der opstår uenighed mellem sikrede og forsikringsselskabet omkring, hvorvidt et søgsmål mod de sikrede skal bestrides over for sagsøger, skal hverken sikrede eller forsikringsselskabet være forpligtet til at bestride kravet, medmindre en opmand anbefaler, at kravet bestrides. Opmanden udpeges efter nærmere aftale mellem sikrede og forsikringsselskabet. Omkostningen til denne opmand bæres af forsikringsselskabet.

  12. Allokation

  12.1

  Såfremt et krav involverer såvel dækkede som ikke dækkede forhold, skal sikrede og forsikringsselskabet ved sagsomkostninger, forlig eller endelig afgørelse bestræbe sig på at bestemme den mest rimelige fordeling af beløb mellem sikrede og forsikringsselskabet, idet der herved tages hensyn til den relative juridiske og økonomiske risiko ved de dækkede henholdsvis ikke-dækkede forhold.

  12.2

  Såfremt der ikke kan opnås enighed om hvilket beløb, der på vegne af sikrede skal betales som sagsomkostninger, da skal forsikringsselskabet betale det beløb i sagsomkostninger, som anses for rimeligt indtil et andet beløb, på baggrund af forsikringens vilkår, måtte blive fastslået af en opmand efter parternes nærmere aftale. Omkostningen til opmanden bæres af forsikringsselskabet.

  13. Informationer afgivet ved forsikringens tegning

  13.1

  Forsikringen tegnes og fornyes på grundlag af de oplysninger, som er givet til forsikringsselskabet, da forsikringen blev tegnet og ved efterfølgende fornyelser. Enhver oplysning, som er afgivet ved forsikringens tegning og dens fornyelse, anses tillige for afgivet ved fremtidige fornyelser.

  14. Risikoforandring

  14.1

  Forsikringstageren er forpligtet til at informere forsikringsselskabet ved risikoforandringer. I tillæg til forsikringsaftalelovens almindelige regler om fareforøgelse, vil følgende altid være væsentlige risikoforandringer:

  Forsikringstageren bliver sigtet eller dømt for bedrageri, skatteunddragelse, skyldnersvig eller anden økonomisk kriminalitet.

  ii Forsikringstager frakendes retten til at være stifter, direktør eller bestyrelsesmedlem i selskaber, foreninger eller fonde.

  14.2

  I tilfælde af ovennævnte hændelser ændres dækningen under forsikringen til alene at gælde krav baseret på ansvarspådragende handlinger eller undladelser begået før datoen for de i pkt. 14.1 ovenfor nævnte hændelser.

  15. Konsekvenser ved svig eller urigtige forhold

  15.1

  Hvis forsikringstageren svigagtigt giver urigtige oplysninger om eller fortier en omstændighed, som må antages at være af betydning for selskabet, er aftalen mellem forsikringsselskabet og forsikringstager ikke bindende, hvorfor forsikringstager mister retten til erstatning, jf. FAL § 4. Tilsvarende gælder i tilfælde af urigtige oplysninger, jf. FAL § 6 og § 7.

  16. Regres

  16.1

  I tilfælde af at der finder udbetaling sted under denne police, indtræder forsikringsselskabet for dette beløb i alle rettigheder, der tilkommer sikrede. Sikrede skal udfærdige alle nødvendige dokumenter og skal gøre alt, hvad der måtte være nødvendigt for at sikre disse rettigheder, herunder udarbejdelse af de dokumenter, der er nødvendige for forsikringsselskabets subrogation.

  17. Forsikringens ophør

  17.1

  Forsikringen tegnes for den i pkt. 2a i policen angivne forsikringsperiode og fornyes automatisk ved, at forsikringsselskabet eller dets repræsentant fremsender opkrævning på præmien.

  17.2

  Forsikringstager og forsikringsselskabet kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til hovedforfald.

  18. Anden forsikring

  18.1

  Forsikringen dækker ikke, i det omfang, at sikrede er dækket af anden forsikring. Er det i anden forsikring anført, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold.

  18.2

  Såfremt et krav eller en serie af krav vedrørende samme eller væsentligt samme ansvarspådragende handlinger eller omstændigheder fremsættes mod sikrede og andre personer forsikret hos forsikringsselskabet eller via RiskPoint, eller hvis sikrede er omfattet af flere forsikringer tegnet af forsikringsselskabet eller via RiskPoint, er forsikringsselskabets samlede hæftelse begrænset til summen på den af forsikringerne, der har højest tilbageværende forsikringssum. Denne bestemmelse forhøjer ikke summen, der er til rådighed for sikrede under denne police.

  19. Overdragelse

  19.1

  Forsikringen og enhver af de rettigheder, der gælder i henhold hertil, kan ikke overdrages uden forsikringsselskabets skriftlige samtykke.

  20. Præmien og dens betaling

  20.1

  Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier til de anførte forfaldsdage.

  20.2

  Betales præmien ikke rettidigt, sendes påkrav om betaling til den af forsikringstageren opgivne betalingsadresse.

  20.3

  Betales præmien ikke senest 14 dage efter modtagelse af påkrav, sender forsikringsselskabet en skriftlig påmindelse om præmiebetalingen.

  20.4

  Betales præmien ikke senest 14 dage efter modtagelse af denne påmindelse, bortfalder forsikringsselskabets dækningspligt.

  20.5

  Har forsikringsselskabet udsendt en sådan påmindelse, er forsikringsselskabet berettiget til at opkræve et ekspeditionsgebyr.

  20.6

  Af forsikringspræmien i policens pkt. 3 udgør risikopræmien totusindenihundrede danske kroner.

  21. Værneting og lovvalg

  21.1

  For denne forsikring gælder lov om forsikringsaftaler nr. 129 af april 1930 med senere ændringer, medmindre andet følger af nærværende betingelser eller policen.

  21.2

  Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret ved danske domstole.

  22. Forsikringsselskabet

  22.1

  Enhver henvendelse vedrørende forsikringen ved skader, risikoændringer eller andre forhold skal ske til RiskPoint:

  RiskPoint A/S
  Hammerensgade 6
  DK-1267 København K
  Tlf. +45 33 38 13 30
  Fax. +45 33 38 13 39
  E-mail police@riskpoint.eu    claims@riskpoint.eu

  22.2

  For skader hæfter alene Forsikringsgiver(-ne) med de i policen under pkt. 7 anførte respektive andel(-e).

  23. Klageadgang

  23.1

  Såfremt tilfredsstillende resultat ikke opnås hos RiskPoint, kan klager i forbindelse med forsikringen rettes til

  Lloyd’s General Representative
  Jes Anker Mikkelsen
  Langelinie Allé 35
  DK-2100 København Ø

  Hvad dækker
  bestyrelsesforsikringen?

  Board Company A/S yder gratis support i situationer med risiko for bestyrelsesansvar, herunder ved trusler om krav, myndighedsudøvelse, corporate governance-forhold, økonomiske problemer i virksomheden såsom likviditetskrise eller andre forhold, som kan medføre ansvar for sikrede. Denne support indbefatter telefonisk support inden for rimelige grænser i tilfælde, hvor der endnu ikke er indtrådt en forsikringsbegivenhed.

  Board Company’s Hotline:
  Tlf. +45 3338 1338

  Anmeldelse af skade

  Når sikrede får kendskab til, at der er rejst krav mod sikrede, skal der snarest muligt og senest 12 måneder efter indgives skriftlig anmeldelse til forsikringsselskabet.

  Enhver henvendelse vedrørende forsikringen ved skader, risikoændringer eller andre forhold skal ske til RiskPoint.

  RiskPoint A/S
  Hammerensgade 6
  DK-1267 København K
  Tlf. +45 33 38 13 30
  Fax +45 33 38 13 39
  claims@riskpoint.eu

  Få tilsendt info om Board Assure

  Bestil materiale her

  Board Company

  Telefon: +45 71 20 00 00
  E-mail: board@board.dk

  Nørre Voldgade 96
  1358 København K

  Kontakt os

   Vi svarer dig indenfor 24 timer på hverdage